ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2567

2020-03-12

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2567 สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ https://tci-thailand.org/?p=3796

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

2019-01-17

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความโดยการ submission online ในระบบ ที่เว็บไซต์ ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คลิกเลือกที่ ลงทะเบียน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกวารสาร เมื่อสมัครสมาชิกได้ ให้เข้าสู่ระบบ และเลือกที่เมนู Submission (เพื่อส่งบทความ) ทำตามขั้นตอน จากนั้นคลิกส่ง

Vol. 9 No. 2 (2019): July - December 2019

Published: 2019-12-30

Editorial

จุฬารัตน์ ห้าวหาญ

Effective Educational Practices Benchmarking for Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Surin

คมวัฒน์ รุ่งเรือง, ศรินยา พลสิงห์ชาญ

1-11

Prevalence Rate and Factors Related to Contact Dermatitis Among Employees at Concentrated Latex Processing Factories in Trang Province, Thailand

สิริมา เนตรสว่าง, ภคมน ดำรงคณภัทร์, สาดี แฮมิลตัน

12-26

Identities of Humanized Nursing Care of Registered Nurses Under Nursing Workforce Increase Project for Southern Border Provinces

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วันเพ็ญ มีชัยชนะ, นภชา สิงห์วีรธรรม, ปิ่นนเรศ กาศอุดม

27-41

The Development of an Instructional Skill Using Simulation Based Learning

ชนิดา ธนสารสุธี, ละมัด เลิศล้ำ, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

55-70

Adolescent Attitude Toward Elderly

ปิ่นนเรศ กาศอุดม, กัลยาณี โนอินทร์, เสาวภา เด็ดขาด, วิจิตรา ปัญญาชัย, ศรีแพร เข็มวิชัย, เบญจวรรณ กันยานะ, กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์

71-85

Complementary Health Behaviors in Older Persons With Hypertension:

Concepts Assessment and Guidelines for Use in Health Promotion

ดาลิมา สำแดงสาร, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ, ปิยะพร พรหมแก้ว

86-99

Gestational Diabetes:

Nursing Roles and Care

วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, มลิวัลย์ บุตรดำ, ทัศณีย์ หนูนารถ, เบญจวรรณ ละหุการ

100-113

View All Issues

บรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ