ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ กำหนดตีพิมพ์วารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับต่อปี) โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือ กำลังตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

Focus and Scope

  1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลการสาธารณสุข และการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลงานการวิจัยให้แก่ พยาบาล อาจารย์ บุคลากรสาธารณสุข                 นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาลการสาธารณสุข และการศึกษา ให้แก่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  3. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สำหรับบุคลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ใหม่ของพยาบาล และนักการศึกษา
  4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

Peer Review Process

        บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นบทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา บทความเพื่อลงตีพิมพ์ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาบทความ (Peer-review) จะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาเช่นกัน (Double blind) บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน  กองบรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

Publication Frequency

       กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

1. ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. ผู้นิพนธ์ที่เป็นบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคลากรภายนอกหากต้องการตีพิมพ์บทความจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามที่วารสารกำหนด

Sponsors

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Boromarajonani College of Nursing, Surin

Journal History

      กองบรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2554 และเริ่มผลิตราชาวดีสาร วิทยาาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปี พ.ศ.2554

       รายนามบรรณาธิการ

      บรรณาธิการวารสาร พ.ศ.2554 - 2561  ดร.สุพิตรา  เศลวัตนะกุล

      บรรณาธิการวารสาร พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน   ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ