บรรณาธิการ

ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

บรรณาธิการผู้ช่วย

ดร.วรนาถ  พรหมศวร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

อาจารย์ธวัชชัย  ยืนยาว   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
            กองบรรณาธิการ

1. ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์  อุทิศ   คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ผศ.จันทร์เฉิดฉาย  สังเกตกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

4. ผศ.ดร.จุฬารักษ์  กวีวิวิธชัย   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. รศ.ดร.วาสนา  แก้วหล้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7. พันเอกหญิง ดร.สายสมร  เฉลยกิตติ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

8. ดร.นพดล   พิมพ์จันทร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางบ่ออี  สุรินทร์

9. อาจารย์อุทัยวรรณ  สุกิมานิล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

10. นายแพทย์จะเด็ด  ดียิ่ง      โรงพยาบาลชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

11. ดร.กิตติภูมิ  ภิญโย   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น