เปิดรับบทความตีพิมพ์ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

2024-05-27

เปิดรับบทความตีพิมพ์ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 14  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ระยะเวลาการส่งบทความ: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากบทความครบ ทางวารสารฯ จะประชาสัมพันธ์ปิดรับบทความให้ทราบอึกครั้ง

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์:  3,500 บาท/บทความ

ติดต่อสอบถาม:

   ดร.ธิดารัตน์   คณึงเพียร  เบอร์โทรศัพท์ 084-984-3904  บรรณาธิการ 

   อ.ธวัชชัย    ยืนยาว เบอร์โทรศัพท์ 095-608-9989  ผู้ประสานงานวารสารฯ