เกี่ยวกับวารสาร

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ISSN    2985-2900 (Online)

ISSN   1906-6813 (print) (ยกเลิก)

ISSN   2730-2342 (online) (ยกเลิก)

กำหนดออก: 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:  วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

 

Announcements

ขอเชิญผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เล่ม 1 ปี 2568

2024-07-12

ขอเชิญผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการลงในราชาวดีสาร วพบ.สุรินทร์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2025): มกราคม-มิถุนายน 2568  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ค่าตีพิมพ์ 3,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

    ดร.ธิดารัตน์   คณึงเพียร  เบอร์โทรศัพท์ 084-984-3904  บรรณาธิการ 

    อ.ธวัชชัย    ยืนยาว เบอร์โทรศัพท์ 095-608-9989  ผู้ประสานงานวารสารฯ

Read more about ขอเชิญผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เล่ม 1 ปี 2568

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-05-01

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin

ISSN   2985-2900 (Online)

ISSN   1906-6813 (print) (Cancelled)

ISSN   2730-2342 (online) (Cancelled)

Last updated    20 November 2023