เกี่ยวกับวารสาร

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ISSN    2985-2900 (Online)

ISSN   1906-6813 (print) (ยกเลิก)

ISSN   2730-2342 (online) (ยกเลิก)

กำหนดออก: 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:  วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-01

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ISSN   2985-2900 (Online)

ISSN   1906-6813 (print) (ยกเลิก)

ISSN   2730-2342 (online) (ยกเลิก)

Last updated    20 November 2023