เผยแพร่แล้ว: 2013-01-01

การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN

ดวงนภา อินทรสงเคราะห์, ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี

65-81

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand

มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, กรกนก ลัธธนันท์, ศรัณญา เบญจกุล, หทัยชนก พรรคเจริญ

82-95