กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามและประเมินผลสมรรถนะการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น): เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ A Follow-up and Competency Evaluation of Nurse Practition Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy