การติดตามและประเมินผลสมรรถนะการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น): เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ A Follow-up and Competency Evaluation of Nurse Practition

Main Article Content

ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
วันดี ไชยทรัพย์
กัลปังหา โชสิวสกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) และเปรียบเทียบสมรรถนะทางการพยาบาลตามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) และตามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 5 จำนวน 44 คน และผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 44 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งผ่านการตรวจความตรงทางเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา เท่ากับ 0.83 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีส่งแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที ( Independent t-test)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

และผู้บังคับบัญชา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผู้สำเร็จการอบรมมีสมรรถนะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับดี

      2. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

และผู้บังคับบัญชา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผู้สำเร็จการอบรมมีสมรรถนะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและการปฎิบัติการพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น และด้านการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสภาพ อยู่ในระดับดี

     3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชาพบว่าสมรรถนะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ด้านการวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น และด้านการส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ  และสมรรถนะโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

   

Abstract

                A descriptive study was designed to follow up and evaluated nursing competencies of nurse practitioners perceived by the graduates and their superiors.  The purpose of this descriptive study was to examine nursing competencies after graduation from the Nurse Practitioner (Primary Medical Care) Program at Boromarajonnani College of Nursing, Bangkok and to compare the competencies evaluated by the graduate themselves and those evaluated by their superiors. Fourty four graduates and their superiors are completed the questionnaires. The instrument was developed by the researchers.   Content validity was approved by the experts and the reliability tested by Cronbach alpha coefficient was 0.83.  Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and independent t-test.

                The major findings are as following:

  1. Competencies  of each item evaluated by  Graduates and their superiors  were at good level
  2. Competencies on planning and practice, diagnosis and treatment, and health promotion and rehabilitation evaluated by Graduates and their superiors  were at good level
  3. The comparison of opinions in nursing competency between Graduates and their superiors is no different significance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย