การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี COMPLIANCE WITH THE REGULATION OF NURSING COUNCIL RELATED TO ETHICAL OF NURSING AND MIDWIFERY PROFESSION ETHICS B.E.

Main Article Content

พาณิภัค โพธิ์เงิน
สุรชาติ ณ หนองคาย
กิติพงษ์ หาญเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ค่านิยมต่อวิชาชีพการพยาบาล และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีความรู้เกี่ยวข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 โดยรวมอยู่ในระดับสูง และความรู้เกี่ยวข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 (X2 =18.654, p- value< 0.017 *) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค่านิยมต่อวิชาชีพการพยาบาลเชิงบวก และมีระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยรวมอยู่เหนือเกณฑ์จริยธรรม

     จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ จัดให้มีการอบรมทบทวนเรื่องข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 และประเมินการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน

 

ABSRTACT

     This research was collecting information by using questionnaires. The research objective was to evaluate the compliance with the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E.2550 of professional nurses in Rajavithi Hospital. In addition, the relationship between knowledge about the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E. 2550, value toward nursing profession and ethical reasoning with the compliance with the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E. 2550 of professional nurses in Rajavithi Hospital were analyzed. The studied populations were 225 nursing and midwifery practitioners working in the technical service office cluster of Rajavithi Hospital. Statistics used for analysis were percentage, average and Chi-square test with level of significance at 0.05.

     The study found that the studied population had over all compliance with the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E. 2550 in very good level. The study found that the studied population had knowledge about the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E. 2550 in high level and knowledge about the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E. 2550 of the studied population had relationship with  the  compliance with the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E.2550 (X2 =18.654, p < 0.017 *) statistically significant at p = 0.05. The study had found that the studied population had overall value toward nursing profession in the positive direction. The study had found that the studied population had overall ethical reasoning at above – ethical.

     It is recommended continuous operational training be provided and for the nursing practitioners about compliance with the Regulation of Nursing Council related to Nursing and Midwifery Professional Ethics B.E 2550, and brain-storm all concerned persons to set up manual for ethically decision making be evaluated and the  manual improved every 6th month.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย