บทบาทพยาบาลกับประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง NURSE’S ROLE AND ETHICAL ISSUES RELATED TO CANCER CARE IN CHILDREN

Main Article Content

สุภาพร วรรณสันทัด
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

บทคัดย่อ

บทนำ

          ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องมักประสบกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมขึ้นเสมอ แต่ผู้ป่วยเด็กจะมีประเด็นที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ตรงที่ผู้ป่วยเด็กอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกและเด็ก พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ แทนผู้ป่วย ส่วนวัยรุ่นแม้ว่าจะตัดสินใจได้ แต่ในทางกฎหมายถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องมีพ่อ-แม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ความยินยอมด้วย ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นได้เสมอหากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน

       พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดตามที่กำหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล เมื่อเกิดประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรมขึ้น พยาบาลจำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการที่ใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดการกับประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว  บทความนี้นำเสนอประเด็นจริยธรรมในการดูแล/การวิจัยกับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย หลักจริยศาสตร์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการพิจารณาตัดสินใจประเด็นจริยธรรม บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเพื่อป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางจริยธรรม และการใช้หลักจริยศาสตร์ในการตัดสินประเด็นจริยธรรมที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โดยคำว่า “ผู้ป่วยเด็ก” ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกถึงวัยรุ่น ส่วนคำว่า “ผู้ปกครอง” ในที่นี้มีหมายความครอบคลุมถึงพ่อ-แม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ