เผยแพร่แล้ว: 2019-01-31

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์, อลิศรา แสงวิรุณ (ผู้แต่ง)

47-59

ความรู้และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมิลาร์

สุนทรา สุนทรา เอกอนันต์กุล, ชญานิศ แก้วบุญเสริฐ, นวลชนก วงค์สัมพันธ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (ผู้แต่ง)

60-72

องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของร้านยา

ศีลจิต อินทรพงษ์, อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์, เสรี วงษ์มณฑา, ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง (ผู้แต่ง)

73-81

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียง

วิระพล ภิมาลย์, วนิดา ไทรชมภู, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี (ผู้แต่ง)

82-91