การประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ผ่านกิจกรรมสัมมนาในชั้นเรียน

Main Article Content

สุนทรี วัชรดำรงกุล
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลกิจกรรมสัมมนาที่จัดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ในด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัมมนา ตลอดจนความรู้ และทักษะ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีการวิจัย: กิจกรรมสัมมนามีในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยให้นิสิตนำเสนอและรายงานกรณีศึกษาที่กำหนดให้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองในปการประเมินผลของกิจกรรมจากนิสิต นอกจากนี้ ยังใช้การสนทนากลุ่มในกลุ่มคณาจารย์ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ผลการวิจัย: นิสิตมากกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในรูปแบบของกิจกรรมสัมมนาที่กำหนดโดยเฉพาะการวิจารณ์และให้ความเห็นของคณาจารย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลายสาขา นิสิตได้รับการกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้อย่างรอบด้านจากหลายมุมมอง  นิสิตรายงานว่า สิ่งที่มีผลต่อความรู้และทักษะซึ่งได้จากการเข้าร่วมสัมมนามากที่สุด คือ การวิจารณ์ของคณาจารย์ในแต่ละกิจกรรม และการสืบค้นด้วยตนเอง ส่วนเรื่องที่ต้องปรับปรุง คือ การสังสรรค์วรรณกรรม เนื่องจากข้อจำกัดด้านความรู้และความเข้าใจ สรุป: กิจกรรมสัมมนาในชั้นเรียนนี้ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและสามารถประเมินความรู้และทักษะทางวิชาชีพของนิสิตเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. The Pharmacy Education Consortium of Thailand (PECT). Handbook on professional externship in community pharmacy in academic year 2013. Publisher unknown; 2013.

2. Chaiwat Sutirat. New approaches in education: theories, practices and research findings. Nontaburi: Sahamitra printing and publishing; 2010. p 63-74.

3. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. Handbook on professional externship in community pharmacy in academic year 2013. Publisher unknown; 2013.