การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียง

Main Article Content

วิระพล ภิมาลย์
วนิดา ไทรชมภู
บรรลือ สังข์ทอง
กฤษณี สระมุณี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียงในการรักษาลดอาการปวด ปัจจุบันยังไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและไม่มีการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเถาวัลย์เปรียง วิธีการวิจัย : สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์จากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ ได้แก่ Pubmed, CENTRAL, Science-direct, SciSearch และ Thailis รวมถึงสืบค้นด้วยมือเพื่อค้นหางานวิจัยที่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ รวบรวมงานวิจัยทางคลินิกเชิงสุ่มในมนุษย์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่ดำเนินงานวิจัยสำเร็จก่อนปี 2558 ผลการวิจัย : พบงานวิจัย 3 ฉบับที่สอดคล้องกับเกณฑ์คัดเข้าทั้งหมด และทั้งหมดใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไปเมื่อประเมินตามเกณฑ์ของ Jadad และคณะ แต่ละการศึกษามีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 70-178 คน การศึกษาทั้งหมดเป็นการศึกษาในประเทศไทย โดยทำในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและปวดหลังส่วนล่าง ผลการวิจัยพบว่า เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพในด้านการลดอาการปวดไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย = 0.01; 95%CI=-0.13, 0.14) ผลการตรวจทางปฏิบัติการพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีค่าทางห้องปฏิบัติการไม่แตกต่างกัน ในด้านการเกิดอาการไม่พึงประสงค์พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR= -0.84; 95%CI=0.63,1.11) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดในทั้งสองกลุ่มคือการระคายเคืองทางเดินอาหาร รองลงมาคือ อาการมึนงง และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากทั้งสามการศึกษา สรุป : การศึกษานี้เป็นข้อมูลสนับสนุนว่า เถาวัลย์เปรียงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยากลุ่ม NSAIDs ในการลดอาการปวด ซึ่งสามารถนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Chavalittumrong P, Chivapat S, Chutiputti A, Rattanajarasroj, Punyamong S. Chronic toxicity study of crude extract of Derris scandens Benth. Songklanakarin Sci Technol 1999; 21:425-33.

2. Mahabusarakama W, Deachathaia S, Phong- paichitb S, Jansakulc C, Taylor WC. A benzil and isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry 2004; 65:1185–91.

3. Laupattarakasem P, Houghton PJ, Hoult JR, Itharat A. An evaluation of the activity related to inflammation of four plants used in Thailand to treat arthritis. J Ethnopharmacol 2003; 85):207-15.

4. Wongsinkongman P, Boonruad T, Techadam- rongsin Y, Bansiddhi J, Chavalittumrong P. Chemical and physical specifications of Derris scandens (Roxb.) Benth. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2004; 2:18-34.

5. Wongsinkongman P, Bansiddhi J, Sanluangin S, Thongjin T, Sothanapun U. Bioactive compounds of Derris scandens (Roxb.) extract. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2013; 11:267-79.

6. Cook DJ, Mulrow CD, Haynes RB. Systematic reviews: synthesis of best evidence for clinical decisions. Ann Intern Med 1997; 126:376-80.

7. Jadad R, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? Control Clinical Trials 1996; 17:1-12.

8. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2011; 343:d 5928 doi: 10.1136/bmj.d5928

9. Higgins JPT, Thomson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 2003; 327:557-60.

10. Petitti DB. Meta-analysis decision analysis and cost effectiveness analysis. 2nd ed. Oxford University; New York; 2000.

11. Srimongkol Y, Warachit P, Chavalittumrong P, Sriwanthana B, Pairour R, Inthep C, et al. A Study of the Efficacy of Derris scandens (Roxb.) Benth. Extract Compared with Diclofenac for the Alleviation of Low Back Pain. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2007; 5:17-23.

12. Benchakanta S, Puttiwong S, Boontan N, Wichit M, Wapee S, Kansombud S. A Comparison of Efficacy and Side Effects of Knee Osteoarthritis Treatments with Crude Derris scandens and Ibuprofen. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2012; 10:115-23.

13. Kuptniratsaikul V, Pinthong T, Bunjob M, Thanakhumtorn S, Chinswangwatanakul P, Thamlikitkul V. Efficacy and Safety of Derris scandens Benth Extracts in Patients with Knee Osteoarthritis. J Altern Complement Med 2011; 17:147-53.

14. Laupattarakasem P, Houghton PJ, Hoult JRS. Anti-Inflammatory isoflavonoids from the Stems of Derris scandens. Planta Med 2004; 70:496-501.

15. Sriwanthana B, Chavalittumrong P, Suphaphon B, Wongsinkongman P, Kijphati R. The immunomodulating Activities of Derris scandens Benth. In Normal healthy volunteers. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2009; 7: 54-62.