เผยแพร่แล้ว: 2019-01-31

การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์, ภาณุพงศ์ พรหมเอียด, วิวรรณ ชัยฤทธิพงศ์, อาทิตยา สารานพคุณ, ฮาวารี ยีหะมะ (ผู้แต่ง)

120-130