เผยแพร่แล้ว: 2019-01-30

ทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเรียนกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม

ชบาไพร โพธิ์สุยะ, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, ยงยุทธ เรือนทา, ภูริดา เวียนทอง, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (ผู้แต่ง)

109-117

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยา

วรรณรักษ์ ผู่, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์ (ผู้แต่ง)

118-133

แนวคิดการจัดการสอนหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรม 6 ปี บนพื้นฐานของการเรียนสายปฏิบัติ

สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล, ปัณฑิตา นุกูลกิจ, รัสเซีย ปริยกุล (ผู้แต่ง)

172-178