ทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเรียนกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม

Main Article Content

ชบาไพร โพธิ์สุยะ
หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
ยงยุทธ เรือนทา
ภูริดา เวียนทอง
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเรียนกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม วิธีการ : ตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 83 คนที่ละทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดทัศนคติ 5 ด้านคือ เนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานในพื้นที่  ความพร้อมและการปรับตัวของนักศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนวิชา ผลการวิจัย มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 81 คน (ร้อยละ 97.6) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80.2) ทัศนคติด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนวิชาเป็นทัศนคติที่มีคะแนนมากกว่าทัศนคติด้านอื่น ๆ โดยทุกข้อคำถามในทัศนคตินี้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5-4.4  ทัศนคติด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านความพร้อมและการปรับตัวของนักศึกษา โดย 4 จาก 5 ข้อคำถามมีคะแนนเฉลี่ย 2.5-3.4 และอีก 1 ข้อคำถาม คือ “นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับ” เป็นข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 2.1 สรุป นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่ากิจกรรมการเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างให้รู้จักคิดและแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวทางในการทำงานร่วมกับชุมชน และช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่นักศึกษาเห็นว่าการบริหารจัดการกระบวนวิชา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักศึกษา จำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. สำเริง แหยงกระโทก, รุจิรา มังคละศิริ. คู่มือการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชน. นครราชสีมา: โรงพิมพ์โชคเจริญมาร์เกิตติ้ง;2545.

2. ปรีชา มนทกานติกุล. แนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมกับศูนย์สุขภาพชุมชน ใน: ปวีณา สนธิสมบัติ, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, อรรถการ นาคำ (บรรณาธิการ). การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในศูนย์สุขภาพชุมชน. พิษณุโลก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2545: หน้า 13-24.

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547.

4. จตุรัตน์ กันต์พิทยา, จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, มณเฑียร เปสี. การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548. ศรีนครินทร์เวชสาร 2550;22:38-45.