เผยแพร่แล้ว: 2019-01-29

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความภักดีของผู้รับบริการในธุรกิจร้านยา

ชาญณรงค์ โชคบำรุงสุข, กัญญดา อนุวงศ์, สมหญิง พุ่มทอง (ผู้แต่ง)

23-33

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ดีของข้าราชการในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

บุบผา รักษานาม, ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

34-47

การประเมินบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตเรื่องการใช้ยาคุมกำเนิด

ศรีรัตน์ กสิวงศ์, กมลา ชนาเกียรติ, อัจจิมา ฉิมทับ, สุริยา แก้วแสงเรือง (ผู้แต่ง)

64-70

การจัดประเภทของปัญหาเกี่ยวกับยา

รจเรศ หาญรินทร์ (ผู้แต่ง)

84-96