คุณสมบัติของแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในผู้สูบบุหรี่

Main Article Content

โซฟียา สุธากุล
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดตัวแปรตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีสำหรับผู้สูบบุหรี่  วิธีการศึกษา : ผู้วิจัยวัดตัวแปรที่ชื่อว่าขั้นตอนของการเลิกบุหรี่ ความเห็นในเรื่องข้อดี-ข้อเสียของการสูบบุหรี่ และความหวั่นไหวเมื่อมีสิ่งยั่วยุให้สูบบุหรี่โดยใช้แบบวัดของ Velicer และคณะ ส่วนการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช้แบบวัดของ Prochaska และคณะ แบบวัดทั้งหมดถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยวิธีการแปลและแปลกลับ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองจากตัวอย่างตามสะดวก 330 รายจากผู้ที่สูบหรือเคยสูบบุหรี่ซึ่งเป็นพลทหารกองประจำการในค่ายทหารแห่งหนึ่งในภาคใต้ หรือผู้ป่วยชายในแผนกผู้ป่วยนอกหรือข้าราชการทหารที่มาตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลที่สังกัดค่ายทหารดังกล่าว ผลการศึกษา : ผู้สูบบุหรี่ในการวิจัยนี้อยู่ในขั้นไม่ได้คิดถึงการเลิกบุหรี่ ขั้นคิดว่าจะเลิกและขั้นเตรียมพร้อมในการเลิกร้อยละ 50.00, 32.14 และ 17.86 ตามลำดับ แบบวัดความเห็นในเรื่องข้อดี-ข้อเสียของการสูบบุหรี่มี ความตรง-ความเที่ยงดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจเหมือนแบบวัดต้นฉบับ แบบวัดความหวั่นไหวฯ วัดตัวแปรย่อยได้สองตัวคือความหวั่นไหวจากการกระหายบุหรี่และสถานการณ์ที่สบายใจ และความหวั่นไหวจากวิกฤติด้านอารมณ์ แบบวัดตัวแปรทั้งสองมีความตรงและความเที่ยงเป็นที่น่าพอใจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสำหรับแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลง 10 แบบนั้นพบว่ามีเพียง 4 แบบวัดเท่านั้นซึ่งคำถามเกาะกลุ่มเป็นไปตามผลการวิจัยในอดีต  สรุป : แบบวัดขั้นตอนการเลิกบุหรี่ ความเห็นในเรื่องข้อดี-ข้อเสียของการสูบบุหรี่ และความหวั่นไหวฯ ฉบับภาษาไทยในการศึกษานี้มีความตรงและความเที่ยงที่ดี สามารถนำไปใช้ประเมินผู้สูบบุหรี่เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตาม แบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างมากก่อนนำไปใช้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1) Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, Wittchen HU, Kendler KS. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994;51:8-19.

2) World Health Organization. Tobacco Control Country Profiles [online]. 2003 [cited 2008 Jul 15]. Available from URL: http://www.who.int/tobacco/global_data /country_profiles/en/index.html

3) ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ณัฐพล เทศขยัน. สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2543-2549. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์; 2550.

4) Hughes JR. Combined psychological and nicotine gum treatment for smoking: a critical review. J Substance Abuse 1993;3:337–50.

5) Nelson E. The miseries of passive smoking. Hum Exp Toxicol 2001;20:61-83.

6) สมหญิง พุ่มทอง. ยาและการเข้าถึงยาเพื่อการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2551; 3:303-8.

7) Curry SJ. Self-help interventions for smoking cessation. J Consult Clin Psychol 1993; 61:790–803.

8) Schmid TL, Jeffrey RW, Hellerstedt WL. Direct mail recruitment to house-based smoking and weight control programs: a comparison of strengths. Prev Med 1989;18:503–17.

9) Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, Dorfman S, Goldstein M, Gritz E, et al. Smoking cessation clinical practice guideline No. 18. Rockville (MD): US. Department of Health and Human Services, Agency for Health Care Policy and Research; 1996 Apr. Publication No. 96-0692.

10) The COMMIT Research Group. Community intervention trial for smoking cessation (COMMIT): II Changes in adult cigarette smoking prevalence. Am J Public Health 1995; 85:193–200.

11) Glasgow RE, Terborg JR, Hollis JF, Severson HH, Boles SM. Take heart: results from the initial phase of a work-site wellness program. Am J Public Health 1995; 85:209–16.

12) Velicer WF, Fava JL, Prochaska JO, Abrams DB, Emmons KM, Pierce J. Distribution of smokers by stage in three representative samples. Prev Med 1995; 24:401–11.

13) Prochaska JO, DiClemente CC.. Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983;51:390–5.

14) Velicer WF, Prochaska JO. An expert system intervention for smoking cessation. Patient Educ Couns 1999;36:119–29.

15) Velicer WF, Prochaska JO, Fava JL, Norman GJ, Redding CA. Smoking cessation and stress management: Applications of the Transtheoretical Model of behavior change. Homeostasis 1998;38: 216-33.

16) Prochaska JO. Strong and weak principles for progressing from precontemplation to action on the basis of twelve problem behaviors. Health Psychol 1994;13:47-51.

17) Prochaska JO, Velicer WF, DiClemente CC, Fava JL. Measuring the processes of change: applications to the cessation of smoking. J Consult Clin Psychol 1988;56:520–8.

18) Velicer WF, DiClemente CC, Prochaska JO, Brandenberg N. A decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. J Pers Soc Psychol 1985;48:1279-89.

19) Velicer WF, DiClemente CC, Rossi JS, Prochaska JO. Relapse situations and self-efficacy: An integrative model. Addict Behav 1990;15:271-83.

20) Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 1993;46:1417–32.

21) Bowen CW. Think-aloud method in chemistry education. J Chem Educ 1994;71:184-90.

22) MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong S. Sample size in factor analysis. Psychol Methods 1999;4:84-99.

23) Centers for Disease Control and Prevention. Cigarette smoking among adults-United States, 1993. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1994;43:925-9.

24) Nunnally JC. Psychometric theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1978.

25) Etter JF, Perneger T V, Ronchi A. Distributions of smokers by stage: International comparison and association with smoking prevalence. Prev Med 1997;26:580-5