การจัดประเภทของปัญหาเกี่ยวกับยา

Main Article Content

รจเรศ หาญรินทร์

บทคัดย่อ

การจัดประเภทของปัญหาเกี่ยวกับยามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมการจัดประเภทตามแบบของ Hepler and Strand ซึ่งจัดประเภทปัญหาเกี่ยวกับยาเป็น 8 ประเภท และ ได้ปรับปรุงเป็น 11 ประเภท โดย The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับยามากขึ้น ในประเทศทางยุโรปได้ยอมรับระบบการจัดประเภทของ The Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) ซึ่งแยกปัญหาออกจากสาเหตุอย่างชัดเจน โดยได้จัดกลุ่มเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับยา  2) สาเหตุของปัญหา  3) วิธีการแก้ไขปัญหา  และ 4) ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่า การจัดประเภทแบบนี้ เป็นระบบเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการปฏิบัติทางคลินิก รวมทั้งช่วยให้ทราบผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยาอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Strand LM, Morley PC, Cipolle RJ, Ramsey R, Lamsam G. Drug related problem: their structure and function. DICP Pharmacother 1990;24:1093-7.

2. Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm 1990;47:533-43.

3. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP statement on pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm 1993;50:1720-3.

4. วิวรรธน์ อัครวิเชียร. เภสัชกรรมคลินิก. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์; 2541.

5. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP guidelines on a standardized method for pharmaceutical care. Am J Health-Syst Pharm 1996; 53:1713–6.

6. American Society of Health-System Pharmacists. 2006 ASHP clinical skills competition. National competition case [online]. 2006 [cited 2009 April 3]. Available from: URL: https://www.ashp.org/s_ashp/docs /files/students/2006NationalCase.pdf.

7. van Mil JW, Westerlund LO, Hersberger KE, Schaefer MA. Drug-related problem classification systems. Ann Pharmacother 2004;38:859-67.

8. Pharmaceutical Care Network Europe 2008. About PCNE [online]. [cited 2009 April 3]. Available from: URL:https://www.pcne.org.

9. Pharmaceutical Care Network Europe. PCNE classification for drug related problems (revised 01-05-06 vm) V 5.01 2006. 2006 [cited 2009 April 3]. Available from: URL:https://www.pcne.org/dokcumenter/DRP/PCNE%20classification%20V5.01.pdf.

10. Bjorkman IK, Sanner MA, Bernsten CB. Comparing 4 classification systems for drug-related problems: processes and functions. Res Social Adm Pharm 2008;4:320-31.

11. Lampert ML, Kraehenbuehl S, Hug BL. Drug-related problems: evaluation of a classification system in the daily practice of a Swiss University Hospital. Pharm World Sci 2008;30:768-76.

12. Pharmaceutical Care Network Europe. PCNE classification for drug related problems (revised 22-04-03 vm) V 4.00. 2003 [cited 2009 April 3]. Available from: URL: https://www.pcne.org/dokumenter/PCNE%20scheme%20V4.00.pdf.