Published: 2017-08-21

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองของเด็กวัยรุ่น ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชญานิกา ศรีวิชัย, ภัทร์ภร อยู่สุข, สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์

110-118

การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, ศิริเดช สุชีวะ, โชติกา ภาษีผล

212-219

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีการตีบซ้ำ หลังใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ

ศันสนีย์ ดำรงค์ศิลป, พรรณวดี พุธวัฒนะ, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

220-227