คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559

Authors

  • นิตยา สุขแสน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Keywords:

คุณลักษณะทางทหาร, นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ, Military characteristics, Air Force student nurses

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางทหารและเปรียบเทียบคุณลักษณะ ทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 206 คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.85วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.37) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะทางทหารของ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศในแต่ละชั้นปีพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะทางทหารให้กับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศและสามารถ พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศต่อไป

Military Characteristics of Air Force Student Nurses according to Parent’s Opinions in Royal Thai Air Force Nursing College, Academic Year 2016

The descriptiveresearchaimed toexaminethe militarycharacteristicand comparetheopinionamong parents of first to fourth year Air Force student nurses according to military characteristic of Air Force student nurses, academic year 2016. Participants were two hundred and six participants and completed the demographic data questionnaires and military characteristic of Air Force student nurses questionnaires. Questionnairesdemonstrated acceptable content validity and reliability whichCronbach’s α Coefficient 0.85. Descriptive statistic and Analysis of variance (ANOVA) were used to analyze data for this study. The results revealed that the average score of military characteristic was a high level ( = 4.40, S.D. = 0.37). Theopinions among parents about military characteristicofAirForcestudentnurses weresignificantly different at the0.05 level. Theseresults can beused to promote military characteristic forAir Forcestudentnurses and develop effective military teaching method according to qualification of Royal Thai Air Force Nursing College identity

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
สุขแสน น. คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 Jun. 29];18(2):159-67. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859