ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ปาริชาต รัตนราช
อารี ชีวเกษมสุข
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ และ3)ตัวแปรที่ทำนายสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 107 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบมีระบบ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้าหอผู้ป่วย ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98,0.98 และ 0.95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน ควอไทล์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และสภาพแวดล้อมการ ปฏิบัติงานที่ดีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 4.11, 4.13 และ 3.93 ตามลำดับ) 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า หอผู้ป่วยและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.1(r = 0.74และ0.67ตามลำดับ)และ3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้ร้อยละ 70 (R2 = 0.70) ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีควรส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและทุน ทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพ

Factors Affecting Positive Practice Environment of Registered Nurses In Sanpasithiprasong Hospital, UbonRatchathani Province

The purposes of this descriptive study were: 1) to investigate transformational leadership of head nurses, positive psychological capital, and positive practice environment of registered nurse at Sappasitthiprasong Hospital, UbonRatchathani Province, 2) to explore the correlation among transformational leadership ofhead nurses, positive psychologicalcapital,and positive practiceenvironmentof registered nurse, and 3) to identify the predictive variables of positive practice environment of registered nurses. The sample comprised 107 registered nurses. They were selected by systematic random sampling. Rating scale questionnaires were used as research tools including transformational leadership of head nurses, positive psychological capital, and positive practice environment. The reliabilities of the questionnaires were 0.98, 0.98, and 0.95 respectively. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, median, quartile deviation, Pearson product-moment correlation, and stepwise multiple regression. The major findings were as follows. 1) Transformational leadership of head nurses, positive psychological capital, and positive practice environment were rated at the high level ( = 4.11, 4.13, and 3.93 respectively). 2) Transformational leadership of head nurses and positive psychological capital significantly and highly correlated with positive practice environment at the level 0.01 (r = 0.74 and 0.67 respectively). 3) Transformational leadership of head nurses and positive psychological capital predicted positive practice environment at the level 0.01. These predictors accounted for 70 % (R2 = 0.700). Therefore, in order to create a positive practice environment should promote transformational leadership of head nurses and positive psychological capital of nurses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
รัตนราชป, ชีวเกษมสุขอ, กุศลวิศิษฎ์กุลว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2021Jan.22];18(2):74-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96843
Section
Research Articles