ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Main Article Content

กมลรัตน์ ทองสว่าง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดและความฉลาดทางอารมณ์ 2) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เพื่อสร้าง สมการในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิปีการศึกษา 2556 จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยมี3ส่วน คือแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์และแบบวัดความเครียดสถิติที่ใช้ได้แก่สถิติ พื้นฐาน สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ และคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบหลาย ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนนระดับความเครียดอยู่ในระดับสูงมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน เกณฑ์ปกติชั้นปีที่ศึกษา จำนวนพี่น้อง ความเห็นใจผู้อื่น การรับผิดชอบ และความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ความฉลาดทางอารมณ์ส่วนองค์ประกอบด้านดีในด้านการรู้จักเห็นใจผู้อื่น (X1) ชั้นปีที่ศึกษา (X2) และจำนวนพี่น้อง (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและได้สมการคือ Y = 0.97 + 0.06X1 - 0.217X2 + 0.132X3 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็น ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่ง ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักศึกษา

The Relationships between the Personal Factors, Stress, Emotional Intelligence and Academic Achievement of the Students at Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University

The purposeof this research was1) tostudy thelevelof stressand emotional intelligence;2) tostudy the relationship between personal factors; Stress level and Emotional intelligence 3) to create an equation for predicting academic achievement of students, of Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University. The sample was 159, 1st and 2nd year students of Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Academic year 2556. The instrument used in this study was a questionnaire including personal information, Emotional Intelligence questionnaire and the Suanprung Stress SPST-20. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, S.D., the Pearson’s product-moment correlation coefficient and the step wise multipleregressionanalysis.Theresults indicated that thenursing studentshaveahighstress level and normal average scores of emotional Intelligence. Year of study, number of siblings, sympathy for others, responsibility and emotional Intelligence had correlated with GPA. statistically significant (p< 0.05). Emotional Intelligence component side of compassionate person (X1) Year of Study (X2) and number of siblings (X3) could predict academic achievement of students and the equation was Y = 0.97 + 0.06X1 - 0.217X2 + 0.132X3. The results of this study can be used as a basis for planning counseling for students with mental health problems of the Faculty of Nursing. To affect students’ good academic achievement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ทองสว่างก. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Sep.28];18(2):91-100. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96848
Section
Research Articles