การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Authors

  • บังอร ฤทธิ์อุดม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Keywords:

การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, Evaluation of curriculum, Bachelor of Nursing Science Curriculum, Royal Thai Air Force Nursing College

Abstract

การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของวิทยาลัยพยาบาทหารอากาศ ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย นำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินบริบท แบบประเมินปัจจัยนำเข้าแบบประเมินกระบวนการและแบบประเมินผลผลิต ได้รับ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ3 ท่าน พบว่าค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และตรวจสอบความเที่ยงของ เครื่องมือโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค พบว่ามีค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.74, 0.89, 0.95และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบท นพอ. ชั้นปีที่ 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D.= 0.33) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.71) 2. ด้านปัจจัยนำเข้านพอ.ชั้นปีที่4มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 อยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.69) 3. ด้านกระบวนการ นพอ. ชั้นปีที่4มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 อยู่ในระดับมาก ( = 4.09, S.D. = 0.67) 4. ด้านผลผลิต นพอ.ชั้นปีที่4มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพทั้ง8ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.04, S.D. = 0.96) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561ในด้านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการวัดและการประเมินผลเพื่อส่งเสริม ให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

An Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Curriculum (Revised curriculum, 2012) Royal Thai Air Force Nursing College

The descriptive research aimed toevaluate the Bachelor of Nursing Science Curriculum of the Royal ThaiAirForce Nursing College(Revised curriculum,2012)using the CIPP Model includingcontext, input, process, and product. Participants were 45 fourth year air force student nurses, academic year 2016. Instruments were context questionnaires, input questionnaires, process questionnaires, and product questionnaires. All instruments were approved by 3 experts which IOC 0.67 -1.00 and reliability were 0.74, 0.89, 0.95 and 0.86 respectively.Data analysis was performed by meanand standard deviation. The results revealed that 1. Context : The opinions of the fourth year air force student nurses towards philosophy and objectiveof curriculum was ahighest level ( = 4.59, S.D.= 0.33) and theopinions about structure and content of curriculum was a high level ( = 4.33, S.D. = 0.71). 2. Input : The opinions of the fourth year air force student nurses towards input of curriculum was a high level ( = 4.03, S.D. = 0.69). 3. Process : The opinions of the fourth year air force student nurses towards learning process of the curriculum was a high level ( = 4.09, S.D. = 0.67). 4. Product: The opinions of the fourth year air force student nurses towards nurses’ competencies was a medium level ( = 3.04, S.D. = 0.96). The results of this study could be used to improve and develop nursing science curriculum (Revised curriculum, 2018)such as providing learning facilitiesfor the students, learning and teaching strategies in order to promote the effectiveness of nursing curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
ฤทธิ์อุดม บ. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 May 25];18(2):203-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96866