โมเดลเชิงนิเวศวิทยากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

Authors

  • พรรณี ปานเทวัญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Keywords:

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ, Ecological Model, Health Behavior Change

Abstract

การมีสุขภาพที่ดีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจุบันมีแนวคิด ทฤษฎีหรือโมเดลที่หลากหลายซึ่งใช้อธิบายหรือทำนายพฤติกรรมสุขภาพและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ โมเดลเชิงนิเวศวิทยาเป็นแนวคิดทฤษฎีในระดับชุมชนโดยมองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ของโมเดล เน้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมโดยแบ่งระดับของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ บุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับองค์กร ระดับชุมชนและระดับนโยบายสาธารณะ โมเดลนี้ถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพต่างๆแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดจึงควรศึกษาวิจัยในพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการแบบพหุระดับโดยเฉพาะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับจะช่วยส่งเสริมให้ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Ecological Model and Health Behavior Change

Good health related to health behavior that linked to health promotion and prevention. At present, there are many theories and models that can explain or predict health behaviors and apply to solve health problems.Theecological model is thetheory for communityor society level that focusesonfactors influence behaviors comprehensively. The objective of this model emphasizes on the causes of behaviors that divided environments influenced health behaviors at five levels; intrapersonal level, interpersonal level, organizational level, community level and public policy. This model has been used to promote health and solve many health problems but not all them. So, there should be further study in specific health problems for evidence-based practices about multilevel interventions, particularly the environments, policy, rule and regulation interventions will promote health behavior change of the people and solve health problems effectively and sustainability.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
ปานเทวัญ พ. โมเดลเชิงนิเวศวิทยากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 May 18];18(2):7-15. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96828

Most read articles by the same author(s)