การเลือกตั้งนักเรียนปกครองทางระบบออนไลน์ โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Authors

  • สุพัตรา วัชรเกตุ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • แพนนี่ ตรีวิเชียร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • วีรพล ใบยา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Keywords:

การเลือกตั้งนักเรียนปกครอง, ระบบออนไลน์, กูเกิ้ลฟอร์ม, The election of student commanders, Online system, Google Form

Abstract

การเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการตามแนวระบอบประชาธิปไตยผ่านการ เลือกตั้ง ซึ่งปัจจุบันจะเป็นการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ กูเกิ้ล (Google) ได้พัฒนากูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในการใช้สร้างแบบสอบถามที่ประยุกต์ใช้กับการลงคะแนนเสียง ซึ่งนับว่า เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งนักเรียนปกครองได้เพราะจะทำให้ไม่มีบัตรเสียในการเลือกตั้งสามารถ ประมวลผลได้ทันทีทำให้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมความเป็น ประชาธิปไตย

The Election of Student Commanders via Online System by using Google Form: Case Study at the Royal Thai Army Nursing College

Theelectionis a democratic way toenhanceleadership tostudents. Nowadays, theelectionsexpand via online system. Thus, Google Form, a computer program, has been developed by google. The college can apply Google Form for student commander election. Online election via Google Form promoted democracy, convenience, fast and supported the government policy of Thailand 4.0. Furthermore, it reduced the budget for election card providing and saved time for the final score counting.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
วัชรเกตุ ส, ตรีวิเชียร แ, ใบยา ว. การเลือกตั้งนักเรียนปกครองทางระบบออนไลน์ โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 May 25];18(2):24-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96832

Most read articles by the same author(s)