โรคลมร้อน: ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

Main Article Content

สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์

Abstract

โรคลมร้อนเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีอันตรายถึงชีวิตมีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้นในขณะที่อุณหภูมิของโลกมีความ ร้อนเพิ่มขึ้น โรคลมร้อนแบ่งเป็นโรคลมร้อนทั่วไปและโรคลมร้อนที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ลักษณะเฉพาะของ โรคลมร้อนได้แก่อุณหภูมิแกนของร่างกายสูงเกิน 40องศาเซลเซียสและระบบประสาทส่วนกลางเสียหน้าที่การรักษาที่สำคัญ ได้แก่ การลดอุณหภูมิแกนของร่างกายอย่างทันทีและรวดเร็วการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและถูกต้องจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว จากอวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลวและการเสียชีวิตได้การป้องกันโรคลมร้อนเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการรักษา ดังนั้นการให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของโรคลมร้อนจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนได้เป็นอย่างดี

Heatstroke: Life-threatening Emergency

Heatstroke is a life-threatening medical emergency. With increasing global warming, its incidence is rising. Heatstroke can be classified as classic heatstroke and exertional heatstroke. Heatstroke is characterized by an elevated core body temperature that rises above 40๐ C and central nervous system dysfunction. Prompt recognition and immediate cooling are crucial treatment of heatstroke. Rapid and effective treatment can minimizelong-term complications (including multi system organs failure)or death.Preventingheatstrokeyields much greater value than treating the condition, therefore providing information related to the danger of heatstroke can decrease its morbidity and mortality rate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โพธิ์ชนะพันธุ์ส. โรคลมร้อน: ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2021Jun.14];18(2):30-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96833
Section
Academic articles