มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ

Authors

  • พรรณวดี สมกิตติกานนท์ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Keywords:

การผัดวันประกันพรุ่งเชิงบวก, สุขภาวะ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่ง, Positive procrastination, Wellness, Modification of procrastinative behaviors

Abstract

การผัดวันประกันพรุ่งเชิงบวกเป็นลักษณะนิสัย(Traits)ของผู้ผัดวันประกันพรุ่งที่มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจและ แรงจูงใจในการทำงาน มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ ใช้เวลาวางแผนในการทำงานก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงาน สามารถควบคุมเวลา และส่งงานตามกำหนดเวลาแก้ไขปัญหาได้มีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลผลิตของงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการผัดวันประกันพรุ่ง เชิงบวกส่งผลทำให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกายด้านปัญญาและรู้คิดด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านความรักด้านจิตวิญญาณ ด้านการมีทิศทางของตนเอง ด้านสังคม ด้านการทำงานและการใช้เวลาว่าง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่ง เชิงลบเป็นเชิงบวกโดยปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน จัดระบบงานที่ดีลดความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ จัดให้มีความรู้ความเข้าใจแบบอภิปัญญาและการจัดบริการระบบสุขภาพ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อประสบความสำเร็จในการเรียน การทำงานและสุขภาวะของบุคคล

Positive Aspects of Procrastination and Wellness

Positive procrastination is a traitof active procrastinators whohave intention and motivation at work, conscientiousness of responsibility, taking time for planning before getting down to work, time controlling and sending work on schedule, problem solving, creative thinking, good productivity and quality of life. Positive procrastination has an effect on person’s wellness in dimension of physicality, intellectuality, psychology, emotion, love, spirituality, self-direction, sociality, work and leisure. Modification of negative to positive procrastinative behaviors by changingone’s thoughtof work to beidentified goal, good management, decrease perfectionism and providing metacognitive knowledge and health system management that lead to be confident in self efficacy for learning, work and person’s wellness accomplishment.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
สมกิตติกานนท์ พ. มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 May 25];18(2):16-23. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96830

Most read articles by the same author(s)