มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ

Main Article Content

พรรณวดี สมกิตติกานนท์

Abstract

การผัดวันประกันพรุ่งเชิงบวกเป็นลักษณะนิสัย(Traits)ของผู้ผัดวันประกันพรุ่งที่มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจและ แรงจูงใจในการทำงาน มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ ใช้เวลาวางแผนในการทำงานก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงาน สามารถควบคุมเวลา และส่งงานตามกำหนดเวลาแก้ไขปัญหาได้มีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลผลิตของงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการผัดวันประกันพรุ่ง เชิงบวกส่งผลทำให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกายด้านปัญญาและรู้คิดด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านความรักด้านจิตวิญญาณ ด้านการมีทิศทางของตนเอง ด้านสังคม ด้านการทำงานและการใช้เวลาว่าง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่ง เชิงลบเป็นเชิงบวกโดยปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน จัดระบบงานที่ดีลดความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ จัดให้มีความรู้ความเข้าใจแบบอภิปัญญาและการจัดบริการระบบสุขภาพ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อประสบความสำเร็จในการเรียน การทำงานและสุขภาวะของบุคคล

Positive Aspects of Procrastination and Wellness

Positive procrastination is a traitof active procrastinators whohave intention and motivation at work, conscientiousness of responsibility, taking time for planning before getting down to work, time controlling and sending work on schedule, problem solving, creative thinking, good productivity and quality of life. Positive procrastination has an effect on person’s wellness in dimension of physicality, intellectuality, psychology, emotion, love, spirituality, self-direction, sociality, work and leisure. Modification of negative to positive procrastinative behaviors by changingone’s thoughtof work to beidentified goal, good management, decrease perfectionism and providing metacognitive knowledge and health system management that lead to be confident in self efficacy for learning, work and person’s wellness accomplishment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สมกิตติกานนท์พ. มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Oct.1];18(2):16-3. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96830
Section
Academic articles