การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

Authors

  • ยุภา เทอดอุดมธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุวิณี วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

แบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), Head nurses’ competency assessment, Banphaeo Hospital (Public Organization)

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ และกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลการประเมินสมรรถนะหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ทำการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างแบบประเมิน โดยการสังเคราะห์ และวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบสมรรถนะใช้การสนทนากลุ่มและการประชุมสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 คน จากนั้นสร้างเกณฑ์การประเมินแบบมาตรประมาณค่าแบบยึดพฤติกรรม (BARS) วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3คน วิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินด้านความคงที่โดยพยาบาลผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 3คู่ ประเมินหัวหน้าหอผู้ป่วย 3 คน และหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยนำแบบประเมินไปใช้กับประชากร คือหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 30 คน ประเมินโดย หัวหน้าพยาบาล/ประธานองค์การพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินตนเอง และพยาบาลผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 30 คนประเมิน หัวหน้าหอผู้ป่วย ระยะที่ 2 การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลการประเมินสมรรถนะ โดยนำผลการประเมินที่ได้มากำหนดคะแนนจุดตัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการพยาบาลจำนวน 8 คน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. แบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย ประกอบด้วยสมรรถนะ 7 ด้าน ข้อรายการสมรรถนะ 34 ข้อ คือ1) ภาวะ ผู้นำและการทำงานเป็นทีม(9ข้อ) 2)การบริหารจัดการทรัพยากร (6ข้อ) 3)การพัฒนาคุณภาพบริการ (6ข้อ) 4)การสื่อสารและ การสร้างสัมพันธภาพ (4 ข้อ) 5) จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ (3 ข้อ) 6) นโยบายและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ (2 ข้อ) และ 7) การจัดการเชิงธุรกิจ (4 ข้อ) 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน พบว่า แบบประเมินมีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .91 ความเที่ยงของ การสังเกตเท่ากับ .82และความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’sAnalysisofVariance method) เท่ากับ .99 3. เกณฑ์ตัดสินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) โดยรวมมีค่าคะแนนจุดตัดที่ T41.71

The Development Of Head Nurses’ Competency Assessment For Banphaeo Hospital (Public Organization)

The purpose of this research was to develop head nurses’ competency assessment forBanphaeo Hospital (Public Organization). The research was conducted in two main phases. The first phase was consisted of 2 steps. The first step was to explore and to select the essential head nurses’ competency by using focus group and connoisseurship of 8 administrative expert nurses. The second step was to construct the competency scale by using the Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS), testing the content validity index by 3 experts,then testingthe quality of the instrumentby inter-rater reliability andHoyt’s Analysis of Variance, which was tested by 2 nursing directors, 30 head nurses and 30 subordinates.The second phase was to set standard score by 8 administrative expert nurses. The results are as follows: 1. The head nurses’ competency assessment for Banphaeo Hospital (Public Organization) consisted of 7 domains 34 items.The7 domains areleadership and teamwork (9 items), resource management (6 items), quality improvement (6 items), communication and relationship (4 items), ethical and legal issues (3 items), policies and healthcare environment (2 items), and business skills (4 items). 2. The quality-testing resultsof instrument are as follows; CVI is 0.91, inter-rater reliability is 0.82 and Hoyt’s Analysis of Variance is 0.99. 3. The cutting point of head nurses’ competency scale forBanphaeo hospital is T41.71.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
เทอดอุดมธรรม ย, วิวัฒน์วานิช ส. การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 May 25];18(2):168-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96861