วารสารพยาบาลตำรวจก่อตั้งโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีชื่อเดิมว่า “วารสารศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ” ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และในปี พ.ศ. 2550 นั้น คณะกรรมการจัดทำวารสารซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนทุนในการจัดทำวารสารจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากขึ้น  เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีการเลื่อนไหลทางวิชาการ  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยให้วารสารพยาบาลตำรวจเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจัดทำวารสารจึงได้พยายามติดต่อประสานงานและหาข้อมูลแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai  Journal  Citation  Index; TCI)  ซึ่งได้รับความกรุณาจาก พันโทหญิง ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ  บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบกในสมัยนั้น ในการช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดียิ่งเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แก่วารสาร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ หลังจากนั้นได้ทำการประสานงานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อขอนำวารสารเข้าสู่ระบบการตีพิมพ์ ตลอดจนขอจดทะเบียนขอ ISSN และเปลี่ยนชื่อวารสาร จนมาเป็น "วารสารพยาบาลตำรวจ" ที่ตีพิมพ์ภายใต้เลข ISSN 1906-652X ในปี พ.ศ.2552 จึงนับปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ของวารสารพยาบาลตำรวจที่ตีพิมพ์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพยาบาลตำรวจทุกคนที่สามารถนำวารสารพยาบาลตำรวจเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย แม้จะเป็นการอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 2 ก็ตาม และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารพยาบาลตำรวจได้รับการพิจารณาคุณภาพวารสารให้มาอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 1 อันมีผลการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562

          วัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการประเมินแบบ double-blind review

กำหนดการออกวารสารของวารสารพยาบาลตำรวจเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

          ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

วารสารพยาบาลตำรวจได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ 

         1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) จัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้เลข ISSN 1906-652X (Print)
         2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ใน วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2672-961X (Online)

 

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

Vol. 11 No. 2 (2019): July-December

Published: 2019-11-26

Editorial Board

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

Editorial Board

Editor

ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

Editor

Table of contents

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

Table of contents

THE GUIDELINE TO PROMOTE LIFELONG LEARNING FOR ELDERLY SCHOOL

เวหา เกษมสุข, ศิริณา จิตต์จรัส, จิตรา มาคะผล, ปริญญา จิตอร่าม

261-271

IMPLEMENTATIONS OF ADVANCED PRACTICE NURSE ROLE INTEGRATED WITH MULTIDISCIPLINARY APPROACH PROGRAM IN IMPROVING SURGICAL CARE FOR PATIENTS WITH LOW BACK PAIN

อัญชลี ยศกรณ์, สุภาพ อารีเอื้อ, พงษ์วัฒน์ พลพงษ์

272-284

NURSE’S ROLES IN A THAI TRADITIONAL MEDICINE AND ALTERNATIVE MEDICINE UNIT

จรัสศรี อัธยาศัย, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

295-304

THE DEVELOPMENT OF HEAD NURSES’ COMPETENCY SCALE, SAMUTPRAKARN HOSPITAL

จงจิตร รัยมธุรพงษ์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

305-315

A STUDY OF NURSE’S ROLES IN A SMOKING CESSATION CLINIC

เนติกาญจน์ เปาโสภา, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

316-325

THE DEVELOPMENT COPING STRATEGIES OF THE METROPOLITAN POLICE THROUGH ASSIMILATIVE INTEGRATIVE INDIVIDUAL COUNSELLING

วิสมล ศรีสุทธินันทน์, สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์, ระพินทร์ ฉายวิมล

339-350

THE EFFECT OF SELF-EFFICACY PROMOTING PROGRAM COMBINED WITH REFLEXOLOGY ON PAIN IN PATIENTS WITH LAMINECTOMY

ธันยนันท์ เหล่าฤทธิ์, ประนอม รอดคำดี, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม

351-360

PATIENTS’ EXPECTATIONS TO POSTOPERATIVE OUTCOMES AMONG OLDER ADULTS UNDERGOING TOTAL KNEE ARTHROPLASTY AND ITS RELATED FACTORS

สุทธิวรรณ เชวงเกียรติกุล, สุภาพ อารีเอื้อ, พิชญ์ประอร ยังเจริญ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท

361-373

PREDICTING QUALITY OF LIFE AMONG PERSONS WITH AUTOMATIC IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR

อภิญญา โฆสิต, สุนิดา ปรีชาวงษ์, ระพิณ ผลสุข

374-386

RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND MATERNAL–INFANT ATTACHMENT OF UNPLANNED CESAREAN SECTION MOTHERS

นริสา จันทบุรี, ศรีสมร ภูมนสกุล, จรัสศรี ธีระกุลชัย

387-395

THE PREDICTABILITY OF AGE, BODY MASS INDEX, ANXIETY, NURSE’S LABOUR SUPPORT, SELF CONTROL ON DURATION OF LABOUR OF WOMEN IN LABOUR

วาธิณี วงศาโรจน์, ศรีสมร ภูมนสกุล, จรัสศรี ธีระกุลชัย

396-406

FACTORS PREDICTING CERVICAL CANCER SCREENING AMONG POLICE OFFICER WIVES IN BANGKOK

พรพิมล โสฬสกุลางกูร, รัตน์ศิริ ทาโต

407-420

THE EFFECT OF MINDFULNESS - BASED COGNITIVE THERAPY PROGRAM ON DEPRESSION OF BIPOLAR DISORDER PATIENTS

นัชรินทร์ เชื้อบ้านเกาะ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

421-432

THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT EMPHASIZING COMMUNITY PARTICIPATION PROGRAM ON BURDEN OF COMMUNITY SCHIZOPHRENIC PATIENTS’ CAREGIVERS

จรัสพร หอมจันทร์ดี, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

433-443

THE EFFECT OF PROMOTING PERCEIVED SELF-EFFICACY PROGRAM ON SELF-STIGMA OF PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA IN COMMUNITY

ณัฐสุภา พรสมบุญ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

444-452

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND ESSENTIAL SKILLS IN ENGLISH OF HEALTHCARE PERSONNEL IN 13 REGIONAL HEALTH SERVICES UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, THAILAND

สุรศักดิ์ สุนทร, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุชีวา วิชัยกุล, วิไลพร ขำวงษ์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย

453-463

DEVELOPMENT OF THE CLINICAL JUDGEMENT TEST IN OBSTETRIC NURSING FOR NURSING STUDENTS

ปาริชาติ สุขสวัสดิพร, โชติกา ภาษีผล, ใจทิพย์ ณ สงขลา

464-473

A POSTPARTUM WOMEN EDUCATIONAL SYSTEM ON MOBILE DEVICE

ฐิตารีย์ ศรีหาเวช, ศิริภัททรา จุฑามณี, กฤษดา มาลีวงศ์, เอกวุฒิ สุจเร, กัลยา เตชาเสถียร

474-482

UTILISATION OF CONTINUITY OF CARE IN ANTENATAL CARE FOR PREGNANT ADOLESCENT WOMEN IN THAILAND

วารีรัตน์ จิตติถาวร, พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์

494-503

View All Issues