ที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลตำรวจตรีหญิง ยุพิน เนียมแสง โรงพยาบาลตำรวจ
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ว่าที่ พันตำรวจโท ดร. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์       วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   
กองบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ อารีเอื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. เอื้อญาติ ชูชื่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. กัญญ์ฐิตา ศรีภา คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจตรีหญิง ดร. เรวดีทรรศน์ รอบคอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อรรถารส วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมราพร สุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พันเอกหญิง ผศ. ดร. สายสมร เฉลยกิตติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นาวาอากาศเอกหญิง ผศ. ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
นาวาโทหญิง ดร. สินีนุช ศิริวงศ์ (ร.น.) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
พันตำรวจโทหญิง ธิดารัตน์ เลิศธีรกุล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ว่าที่ พันตำรวจโทหญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   
ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ  
ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล  
ว่าที่ พันตำรวจโทหญิง ดร. พรรณทิพา  เวชรังษี  
ว่าที่ พันตำรวจโท ดร. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์