Published: 10-08-2018

มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์, ชูชัย รัตนศรีทอง, ประเสริฐ สกุลนิยมพร

76-84

มุมหนังสือ

กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา

85-86