การศึกษาความสามารถและความพร้อมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามแนวทางความตกลงของอาเซียน

Main Article Content

Malee Jirawongsri
Ornsurang Teerawat
Mayuree Ditmetharoj
Wanarat Sayamol

Article Details

How to Cite
1.
Jirawongsri M, Teerawat O, Ditmetharoj M, Sayamol W. การศึกษาความสามารถและความพร้อมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามแนวทางความตกลงของอาเซียน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 24];22(2):43-52. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139420
Section
รายงานการวิจัย