จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารอาหารและยา  (Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร

1.บรรณาธิการขอพิจารณาบทความ ที่มีรูปแบบครบถ้วนตามข้อกำหนดเท่านั้น หากบทความนั้นไม่ตรงตามข้อกำหนดกองบรรณาธิการฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธตีพิมพ์

2.บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

3.บรรณาธิการไม่รับตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์มาก่อนแล้ว

4.บรรณาธิการสามารถออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ให้ในกรณีที่บทความนั้นส่งผู้ประเมินแล้วพร้อมจะตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

1.ผู้นิพนธ์ต้องส่งบทความมาลงตีพิมพ์ที่ไม่เคยส่งวารสารอื่นมาก่อน และจะไม่นำบทความส่งวารสารอื่นระหว่างที่รอ พิจารณาลงตีพิมพ์

2.ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามคำแนะนำของผู้นิพนธ์ที่วารสารกำหนด

3.ผู้นิพนธ์ต้องส่งบทความที่ไม่มีการคัดลอก เลียนแบบ ผลงานของท่านอื่น

4.ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิงทั้งหมดก่อนส่งมาตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

2.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการประเมินบทความในการตัดสิน

3.ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความ และประเมินด้วยความเข้มข้น

4.ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทความที่ประเมินอย่างแท้จริง