Announcements

สำหรับผู้นิพนธ์

2023-05-31

คำแนะนำผู้นิพนธ์                                     PDF

การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver PDF 

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย                   Word / PDF 

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิชาการ              Word / PDF

แบบฟอร์มการลงตีพิมพ์                           Word

การจัดทำวารสารอาหารและยา                 PDF