วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 6 -10 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่  ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน  รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ISSN : 2730-3179   (Online)

วารสารอาหารและยา ยกเลิกการผลิตวารสารในรูปแบบเล่ม

2021-01-15

วารสารอาหารและยา ยกเลิกการผลิตวารสารในรูปแบบเล่ม ตั้งแต่ฉบับปีที่ 28 เล่มที่ 1 เป็นต้นไป และมีการจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยใช้เลข ISSN 2730- 3179 (Online)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความ

2020-12-03

1.กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของวัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์ตามข้อกำหนด

2.กองบรรณาธิการจะส่งบทความที่พิจารณาเบื้องต้นหรือบทความที่ผู้นิพนธ์แก้ไขเบื้องต้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 2-3 คนพิจารณาเป็นแบบ (double blind)

3.บทความที่รับตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

4.เนื้อหาหรือข้อความในบทความในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองบรรณาธิการวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องหรือรับผิดชอบ

5.สัดส่วนจำนวนเรื่องในการตีพิมพ์แต่ละฉบับ กำหนดให้สัดส่วนผู้นิพนธ์ภายในหน่วยงานต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับผู้นิพนธ์ภานนอก ตามหลักเกณฑ์ TCI

6.การรับตีพิมพ์จะเรียงลำดับจากวันที่ส่งบทความ

7.การตีพิมพ์แต่ละฉบับ ผู้นิพนธ์หลักสามารถลงได้ฉบับละ 1 เรื่อง

8.การส่งบทความตีพิมพ์นั้น ผู้นิพนธ์ต้องศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ พร้อมปรับรูปแบบให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนดก่อนส่งตีพิมพ์

9.เป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าต่อยอดงานวิจัยและงานวิชาการ และใช้อ้างอิงได้

10.เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างเสนอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เว้นแต่เป็นการเรียบเรียงหรือเพิ่มองค์ความรู้ใหม่

Vol. 27 No. 3 (2563): September - December

Published: 2020-10-30

A Study on Regulatory System Development for Advanced Therapy Medicinal Products: Product Classification

Wittawat Viriyabancha, Sataporn Lumpaiboonsuk, Pramote Akarapanon, Suchart Chongprasert

15-25

The Situation of Drug Safety Management in Sukhothai Province

Pongpat Ruengwit, Somchitr Thongsukdee, Teeraya Vorapani

34-41

The Quality Evaluation of Syphilis Rapid Diagnostic Test Kits in Thailand

Bhurit Songthananit, Titaporn Pootipinyowat, Supaporn Phumiamorn, Rossaphorn Kittiyaowamarn, Somkid Srisopha, Kringsak Chaiwong

42-50

Method Validation of Cell Proliferation Assay for Filgrastim Potency Testing

Sompong Sapsutthipas, Jiradej Patchim, Saywarul Jadoonkittinan, Supaporn Phumiamorn

51-58

Potency Test of Diphtheria Vaccine by Using ELISA Technique to Evaluate in Mice Immune Response

Sakalin Trisiriwnich, Surintra Lhanwong, Thitiporn Sompong, Phurit Songthananit

59-66

View All Issues