About the Journal

               นโยบายของวารสารอาหารและยา

                วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีทางวิชาการของนักวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นสื่อกลางในกลางนำเสนอข่าวสาร บทความ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ

               ขอบเขตการตีพิมพ์

              - รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกหน่วยงาน

              กระบวนการประเมินบทความ

              - บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2- 3 ท่าน โดยให้ความเห็นแบบไม่มีการเปิดเผยทั้งชื่อผู้นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ (Double-blind review)

               ภาษาที่รับตีพิมพ์    

              - ภาษาไทย

              กำหนดออกวารสาร  

               - ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี   

                  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

                  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  – สิงหาคม

                  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

             กำหนดส่งผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์

               - เล่มที่ 1 ส่งผลงานวิชาการไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

              - เล่มที่ 2 ส่งผลงานวิชาการไม่เกินวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

              - เล่มที่ 3 ส่งผลงานวิชาการไม่เกินวันที่ 30  มิถุนายน ของทุกปี

           จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publishing Ethics)

  1. 1. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบทความ ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดเท่านั้น หากบทความนั้นไม่ตรงตามข้อกำหนดกองบรรณาธิการฯ มีสิทธิ์ ในการปฏิเสธลงตีพิมพ์
  2. 2. การขอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการฯ จะออกให้ในกรณีที่บทความนั้นพร้อมที่จะลงตีพิมพ์โดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น
  3. 3. การพิจารณาบทความ (Peer review) ของ วารสารอาหารและยา ถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานวิชาการอาจไม่ได้ลงตีพิมพ์ในเล่มที่กำหนดไว้ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาบทความ (Peer Review) และพร้อมจะลงตีพิมพ์แล้วเท่านั้น

           ISSN : 0859-1180