การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

Anujid Thulanthaisong
Prajak Boapan

Article Details

How to Cite
1.
Thulanthaisong A, Boapan P. การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 May 19];22(2):53-62. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139421
Section
รายงานการวิจัย