ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ียวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ใน จังหวัดตาก

Main Article Content

Kumpee Tanpoomprataed
Teeraya Worapani

Article Details

How to Cite
1.
Tanpoomprataed K, Worapani T. ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ียวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ใน จังหวัดตาก. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Apr. 19];22(2):25-32. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139415
Section
รายงานการวิจัย