การตรวจหาปริมาณไอโอดีน ในยากลุ่มวิตามินรวมผสมเกลือแร่ โดยวิธี ICP-MS

Main Article Content

Supanee Duangtheerapreecha
Prasid Opard

Article Details

How to Cite
1.
Duangtheerapreecha S, Opard P. การตรวจหาปริมาณไอโอดีน ในยากลุ่มวิตามินรวมผสมเกลือแร่ โดยวิธี ICP-MS. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Apr. 13];22(2):15-24. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139413
Section
รายงานการวิจัย