การศึกษามาตรฐานการผลิตของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐานการผลิตขั้นต้นในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

Jukree Kaewkumbong

Article Details

How to Cite
1.
Kaewkumbong J. การศึกษามาตรฐานการผลิตของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐานการผลิตขั้นต้นในจังหวัดนครราชสีมา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Apr. 15];22(2):33-42. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139418
Section
รายงานการวิจัย