มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์
ชูชัย รัตนศรีทอง
ประเสริฐ สกุลนิยมพร

Article Details

How to Cite
1.
บุญกิจอนุสรณ์ ส, รัตนศรีทอง ช, สกุลนิยมพร ป. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 19];22(2):76-84. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139427
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น