การพัฒนาระบบอีแอ็คเครดิต เพื่อการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

Main Article Content

Keadsaraporn Tonmaithong
Supawan Pongpathanawut

Article Details

How to Cite
1.
Tonmaithong K, Pongpathanawut S. การพัฒนาระบบอีแอ็คเครดิต เพื่อการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 14];22(2):63-70. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139423
Section
รายงานการวิจัย