วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 12 อยู่ในช่วงที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤติแทบทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงด้านสาธารณสุขเรา ที่กระทบตั้งแต่การรักษาผู้ติดเชื้อซึ่งต้องใช้ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขทั้งยา อุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มข้น ด้วยระบบทางด้านสังคมที่เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โรงพยาบาลต้องเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อหรือหากลยุทธต่างๆ เพื่อลดการเข้ามาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเชื้อ ต้องหากลยุทธในการแบ่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

          การพัฒนาระบบจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธที่โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย ได้ดำเนินการ และหนึ่งในผลการศึกษาทางด้านนี้ได้นำเสนอในเชียงรายเวชสารฉบับนี้ นอกจากนี้ เนื้อหาในฉบับยังประกอบด้วยบทความพิเศษ เรื่อง แนวทางการประเมินงานวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยเครื่องมือแคสพี ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสามารถอ่านบทความและทำแบบทดสอบเพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

          ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทีมบรรณาธิการทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาเชียงรายเวชสารให้เป็นวารสารวิชาการ หวังว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วยและองค์กรต่อไป

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

สิริอร ข้อยุ่น; วัจนา สุคนธวัฒน์ ; เบญจวรรณ กิจควรดี , จุฑารัตน์ ลมอ่อน, ภาสินี โทอินทร์

88