การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Abdominal Aortic Aneurysm) ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในช่วงริเริ่มระหว่างวิธีสวนหลอดเลือด( EVAR) กับวิธีผ่าตัดเปิดช่องท้อง (Open Aneurysm repair)

Main Article Content

supachok maspakorn

บทคัดย่อ

เหตุผลและความเป็นมา: ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดเปลี่ยนจากการรักษาแบบผ่าตัดปกติ ไปเป็นการผ่าตัดผ่านการสวนหลอดเลือด (Endovascular) ซึ่งรุกล้ำร่างกายน้อย (minimal invasive)6,7  คนไข้จะได้รับความปลอดภัยจากการรักษาเพิ่มสูงขึ้น เสียเลือดน้อย เสียเวลาผ่าตัดน้อย ลดเวลาการนอน ICU ลดเวลาการนอนโรงพยาบาล ทำให้โดยรวมน่าที่จะเกิดผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างต่อภาพรวมของโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งในระยะเริ่มต้นย่อมเจอปัญหาและอุปสรรคซึ่งมีผลต่อการให้บริการวิธีนี้ ยกตัวอย่าง เช่น ระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือที่มีข้อจำกัด รวมถึงทักษะความสามารถที่ต้องใช้เวลาเพื่อเพิ่มพูนสั่งสมประสบการณ์ ทำให้ช่วง learning period นี้เป็นช่วงที่น่าเก็บข้อมูลมาศึกษาในรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง


วัตถุประสงค์: การวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองทั้งสองวิธีในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในทุกมิติทั้งทางด้านคนไข้ ตัวโรค ผลลัพธ์การรักษาและความคุ้มค่าต่อโรงพยาบาล


วิธีดำเนินงานวิจัย: เราทำการศึกษาย้อนหลังเวชระเบียนคนไข้โรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้อง ที่มารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่ตุลาคม 2557 ถึง มิถุนายน 2561ทั้งในส่วนที่มารักษาแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน จากนั้นทำการคัดกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคในระดับ Suprarenal AAA, Aortic dissection, คนไข้ที่มีสัญญาณชีพไม่ดีหรือต้อง CPR ที่ไม่ได้รับการตรวจภาพ computer tomography angiography ในตอนแรกรับคนไข้ออกไป จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มคนไข้ตามการรักษาออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม Open repair และกลุ่ม EVAR เพื่อมาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ลักษณะพื้นฐานทางโรคหลอดเลือดโป่งพอง ผลลัพธ์ทางการรักษารวมถึงค่าใช้จ่าย โดยใช้ค่าทางสถิติ


ผลลัพธ์การวิจัย: เราทำการศึกษาย้อนหลังเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งสิ้น 172 ราย ในจำนวนนี้คัดออกไปตามข้อบ่งชี้ 87 รายเหลือ 85 รายมาทำการแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มที่รักษาโดยวิธีผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องมีจำนวน 41 ราย และรักษาโดยวิธีสวนหลอดเลือด 44 ราย จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยในทั้งสองกลุ่ม ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางกายวิภาคของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง ยกเว้นเพียงแต่ขนาดของ Aneurysm ที่ทางฝั่งของวิธี Open repair จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างมีนัยสำคัญ (70.25 +/- 14.9: 59.6 +/- 12.9 mm, p <0.001) และการที่ตัวโรค AAA ในฝั่งของวิธี EVAR นั้นมีช่วง aneurysm Neck length ที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (21.4 +/- 13.2: 29 +/- 11.5 mm, p 0.006) ในส่วนผลลัพธ์ของการรักษาก็เหมือนกับการศึกษารวบรวมก่อนหน้านี้ที่มักพบว่า EVAR มีผลการรักษาในช่วงแรกดีกว่าผลแทรกซ้อนน้อยกว่าวิธี Open แต่ทั้งนี้ก็พบว่า คนไข้ที่ผ่าตัดโดยวิธี EVAR มีค่าใช้จ่ายต่อรายสูงกว่า (579,039 +/- 114,247.1:147,865.4 +/- 76,992.9 bath, p<0.001)


ข้อสรุปการวิจัย: ในช่วงริเริ่มการจัดบริการการรักษาโรค AAA ด้วยวิธี EVAR เราสามารถคาดหวังถึงผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีได้ ถ้ามีการเตรียมการวางแผนการเลือกคนไข้ที่ดีพอโดยไม่เกี่ยงต่อทรัพยากรและประสบการณ์ที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลจะต้องวางแผนงบประมาณมาสนับสนุนชดเชยการจัดบริการชนิดนี้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Garcia-Madrid C, Josa M, Riambau V, Mestres CA, Muntana J, Mulet J. Endovascular versus open surgical repair of abdominal aortic aneurysm: a comparison of early and intermediate results in patients suitable for both techniques. European journal of vascular and endovascular surgery: the official journal of the European Society for Vascular Surgery. 2004 Oct;28(4):365-72.
2. Greenhalgh RM, Brown LC, Kwong GP, Powell JT, Thompson SG, participants Et. Comparison of endovascular aneurysm repair with open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1), 30-day operative mortality results: randomized controlled trial. Lancet. 2004 Sep 4-10;364(9437):843-8.
3. Bae M, Chung SW, Lee CW, Song S, Kim E, Kim CW. A Comparative Study of Abdominal Aortic Aneurysm: Endovascular Aneurysm Repair versus Open Repair. The Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2017 Aug;50(4):263-9.
4. Dunschede F, Aftahy K, Youssef M, Dopheide J, Binder H, Dorweiler B, et al. [Propensity Score and Long-Term Survival Results after Open versus Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm]. Zentralblatt fur Chirurgie. 2016 Oct;141(5):518-25.
5. Humphries MD, Suckow BD, Binks JT, McAdam-Marx C, Kraiss LW. Elective Endovascular Aortic Aneurysm Repair Continues to Cost More than Open Abdominal Aortic Aneurysm Repair. Annals of vascular surgery. 2017 Feb;39:111-8.
6. Burgers LT, Vahl AC, Severens JL, Wiersema AM, Cuypers PW, Verhagen HJ, et al. Cost-effectiveness of Elective Endovascular Aneurysm Repair Versus Open Surgical Repair of Abdominal Aortic Aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery: the official journal of the European Society for Vascular Surgery. 2016 Jul;52(1):29-40.
7. McHugh SM, Aherne T, Goetz T, Byrne J, Boyle E, Allen M, et al. Endovascular versus open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. The surgeon: journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland. 2016 Oct;14(5):274-7.
8. Stather PW, Sidloff D, Dattani N, Choke E, Bown MJ, Sayers RD. Systematic review and meta-analysis of the early and late outcomes of open and endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. The British journal of surgery. 2013 Jun;100(7):863-72