Published: 2016-12-27

ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการป้องกันพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นไทย

ธานี กล่อมใจ, ชุติมา เทียนชัยทัศน์, สุวรรณี แสงอาทิตย์, ศิราณี ศรีหาภาค, ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

141-148

ปัณฑิตา เพ็ญพิมล, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ฉัตรกนก ทุมวิภาต

149-157

การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นันทวัน ดาวอุดม, สมฤดี ธันยปาลิต, อัจฉรา สุขมาก, สายสมร เฉลยกิตติ, ธมนพัชร์ สิมากร

197-206

การพัฒนารูปแบบการป้องกันสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรปลูกยาสูบ กรณีศึกษาชุมชนแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นุชรัตน์ มังคละคีรี, อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ, รัศมี ทองสามัญ, สุภารัก โกศล, วิระชัย ทองสามัญ, ประภัสสร ทองอุทัยศรี

207-216

การปรับตัวเมื่อเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว : ประสบการณ์ชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยว

สุจิตรา อู่รัตนมณี, จินตนา วัชรสินธุ์, เปรมวดี คฤหเดช

217-225