การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาชีพพยาบาล

Authors

  • พรรณี ปานเทวัญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Keywords:

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, การเรียนรู้เชิงรุก, วิชาชีพพยาบาล, Student Development in the 21st Century, Active Learning, Nursing Profession

Abstract

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการศึกษาในศตวรรษนี้เป็นการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลที่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การศึกษาในวิชาชีพพยาบาลมีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปัจจุบันจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยออกแบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

Development of Students in the 21st Century with Active Learning in Nursing Profession

At present, learning instruction needs to promote and develop students to have learning skills for living in the 21st century with emphasizing them to be active learners.Education management in this decade is a digital educationto achieve the students, needsand have life-long learning. The teacher will change the role from a teacher to be a learning facilitator. Nursing education emphasizes on learning process with student centered and active learning, including authentic learning to gain optimal knowledge and skills. In addition, there should be developingstudents to have critical thinking skills, problem solving and self-directed learning by appropriate technology, including morality and ethics.Therefore, nursing curriculum should bring information technology to design effective learning forthe learners to have skills of learning and innovation,information technology skills, life skills and occupation forsuccess in working and living.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ปานเทวัญ พ. การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาชีพพยาบาล. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2016 Dec. 27 [cited 2023 Jan. 28];17(3):17-24. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/73072