Return to Article Details ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดกลุ่มอาการตอบสนอง ต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ระยะ 24 ชั่วโมงแรก ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล