ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดกลุ่มอาการตอบสนอง ต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ระยะ 24 ชั่วโมงแรก ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

Authors

  • ฉัตราภรณ์ มณีประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิริอร สินธุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

กลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกาย, การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด, Systemic inflammatory response syndrome, Open Heart Surgery, Cardiopulmonary bypass

Abstract

วิจัยครั้งนี้ศึกษาเชิงบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) ระยะเวลาการใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม (CPB) ระยะเวลาการหนีบหลอดเลือดเอออร์ต้า ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างผ่าตัด และภาวะซึมเศร้าก่อนผ่าตัดต่อการเกิด SIRS ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่เข้าผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จำนวน 87 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46 พบ SIRS ≥3 อาการ มีระยะเวลาการใช้เครื่อง CPB 109.99 (SD ± 43.43) นาที ระยะเวลาการหนีบหลอดเลือดเอออร์ต้า 69.37 (SD ± 32.04) นาที ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างผ่าตัด 164.37 (SD ± 47.71)มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.5 มีภาวะซึมเศร้าก่อนผ่าตัด ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิด SIRS ได้แก่ LVEF (r = -.25 ; p < .05) ระยะเวลาการใช้เครื่อง CPB ระยะเวลาการหนีบหลอดเลือดเอออร์ต้า ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างผ่าตัด (r = . 29 ; p < .01 ,r = .30; p < .01 และ r = .23 ; p < .05) ผู้วิจัยเสนอว่า พยาบาลควรเฝ้าระวังติดตามการเกิด SIRS อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่ใช้เครื่อง CPBทุกราย ควรสร้างแนวปฏิบัติเฝ้าระวังต่อเนื่องในผู้ป่วยที่พบ SIRS ควรมีวิจัยต่อเนื่องในเรื่องภาวะซึมเศร้าก่อนผ่าตัด

Factors Related to Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) Of Coronary Artery Disease Patients In The First 24 Hours After Open Heart Surgery

This descriptive study aimed at studying the relationship between age, Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF), cardiopulmonary bypass (CPB), aortic cross-clamp time, blood glucose level during surgery and preoperative depression with Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) of coronary artery disease patients in the first 24 hours after open heart surgery. The sample was eighty - seven (87) patients aged 18 years and above who had undergone coronary artery bypass graft with CPB in the cardiovascular surgical unit of a tertiary hospital. The results revealed that the forty six percent (46 %) of patients experienced post operative SIRS within the first 24 hours after open heart surgery (SIRS criteria≥3). The average LVEF was 48.83% (SD ± 15.74). The average time on CPB was 109.99 (SD ± 43.43) minutes ; aortic cross - clamp time was 69.37 (SD ± 32.04) minutes ; blood glucose level during surgery was 164.37 (SD ± 47.71) mg%. Factors related to SIRS were LVEF (r = -.25 ; p< .05), CPB time, aortic cross - clamp time and blood glucose level during surgery (r = . 29 ; p < .01, r = .30 ; p < .01, r = .23 ; p < .05).The recommendations from this study were that all patients undergoing pump CABG should be monitored for occurrence of SIRS within 24 hours. A guideline for assessment and closely continuous monitoring of patients at risk of developing severe SIRS after surgery should be developed. Further studies should be conducted to explore the effect of preoperative depression on post - operative SIRS.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
มณีประสิทธิ์ ฉ, สินธุ ศ, ดนัยดุษฎีกุล ส, ตันติวงศ์โกสีย์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดกลุ่มอาการตอบสนอง ต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ระยะ 24 ชั่วโมงแรก ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2016 Dec. 27 [cited 2023 Jan. 31];17(3):63-72. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/73091