Published: 2018-05-03

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล

ปราณี มีหาญพงษ์, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

9-15

บทบาทของพยาบาลในการให้การปรึกษาผู้ติดยาเสพติด

นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ

16-23

กลาสโกว์ โคมา สเกล

โสพรรณ โพทะยะ

30-38

กลยุทธ์การฟื้นฟูพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

มุกข์ดา ผดุงยาม, อัญชลี ช. ดูวอล

66-73

ดัชนีมวลกายกับการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกขั้นพื้นฐานของทหารใหม่

รัชนู หนูทอง, พรรณวดี พุธวัฒนะ, วรรณภา ประไพพานิช

173-181

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชรา

สุมนทิพย์ บุญเกิด, ปวีณา ระบำโพธิ์, สมฤดี ดีนวนพะเนา, ศริญญา นาคสระน้อย, กัลยา ไผ่เกาะ

182-190

ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

ชยุตรา สุทธิลักษณ์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

191-200

การศึกษาผลการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, สุนันทา ทรัพยานนท์, ชูศรี ทองกลม, วิภาพรรณ คงชนะ, ปาณบงกช มูลสิน, ปรานี บุญถูก, หทัยรัตน์ จึงสุวดี

201-209

พัฒนารูปแบบเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล เพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

กาญจนา จันทร์ไทย, ชุติกาญจน์ หฤทัย, ธีรพร สถิรอังกูร, โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์, ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล

241-252